Motion från EFS i Hammarby till EFS riksårsmöte

Under Kristi Himmelfärdshelgen har EFS riksorganisation haft sitt årsmöte. I år i den norrländska metropolen Umeå.

Till årets årsmöte hade EFS-föreningen i Hammarbykyrkan lämnat in en motion. Den handlar om möjligheten av att göra missionsföreningar till icke-territoriella församlingar inom Svenska kyrkan. Idag är alla EFS-are i Hammarbykyrkan knutna till sina olika geografiska församlingar inom Svenska kyrkan. Utöver i Skarpnäcks församling bor medlemmarna i t ex Huddinge, Tyresö, Kungsholmen, Nacka, Årsta/Enskede och Vantörs församlingar. Tänk om vi i stället kunde vara medlemmar i Hammarbykyrkans "församling" och låta vår kyrkoavgift gå dit.

Vårt yrkande i motionen var följande:

  • att EFS årsmöte ger styrelsen i uppdrag att inleda samtal med Svenska kyrkan i syfte att öppna upp möjligheten för missionsföreningar att bilda icke-territoriella församlingar inom Svenska kyrkan
  • att EFS styrelse i dessa samtal lyfter fram EFS i Hammarbykyrkan som ett exempel på en missionsförening som är redo att vara försöksförsamling.

EFS styrelse hade sitt yttrande till årsmötet behandlat vår motion övervägande positivt och föreslår årsmötet följande beslut med anledning av motionen:

  • att motionärernas önskan i det första yrkandet bejakas på så sätt att den principiella tanken prövas i samarbetsrådet Svenska kyrkan - EFS
  • att frågan om Hammarbykyrkan som en pilotförsamling tas upp om och när situationen så medger det
  • att motionen på detta sätt anses besvarad.

Carl-Olof Strand presenterade motionen. Efter ett par kortare inlägg beslutade årsmötet att bifalla förslaget i det ovanstående yttrandet från styrelsen.

Vi tolkar EFS-styrelsens yttrande som ett principiellt OK till idéen som sådan, dock råder förstås stor osäkerhet från EFS sida om man kan få Svenska kyrkan att acceptera en utveckling mot icke-territoriella församlingar. Att just Hammarbykyrkan skulle vara pilot i en sådan utveckling ser EFS styrelse alltså inte som en självklarhet.

Intressant är att den nyblivne biskopen i Växjö, Fredrik Modeus, i dagarna lagt fram en doktorsavhandling om olika typer av gudstjänstgemenskap. I  anslutning till avhandlingen föreslår en dubbel kyrkotillhörighet, utöver dopkriteriet skulle man också kunna tillhöra en gudstjänstfirande  församling som inte självklart har en geografisk avgränsning.

I senaste Kyrkans tidning har Henrik Roos, medlem i vår förening och kyrkoherde i Boo Församling,  också lyft fram frågan för debatt inom kyrkan.

Nedan finns en fil med motionens text och EFS styrelses yttrande om motionen.

Publicerat den 10 maj