Stadgarför
EFS missionsförening iHammarbykyrkan

Antagnaförsta gången den 14 mars 2020

Antagna andra gången den 27mars 2021

§ 1. Grundval och uppgift


1.1 Missionsföreningens mål är att påden evangelisk-lutherska bekännelsens grund främja Kristi rikes tillväxt.

1.2 Missionsföreningen arbetar fördetta mål i anslutning till EFS riks- och distriktsorganisation.

1.3 Missionsföreningen villförverkliga sitt mål genom

· att befästa medlems personliga tro på Jesus Kristus och fördjupa kärleken tillGuds verk,

· att hjälpa andra till tro på Kristus,

· att inspirera medlem till vittnesbörd, gemenskap och tjänst i samhälls- och församlingsliv.§ 2. Medlemskap


2.1 Missionsföreningen består avdirekta medlemmar.

2.2 Som direkt medlem antas den som omfattar och vill verka för föreningens målsättning och arbetssätt.

2.3 Med medlem i aktivitet menas den som mera regelbundet deltar i en aktivitet, som missionsföreningen ansvarar för.

2.4 Med medlem i denna stadga avses både direkta medlemmar och medlemmar i aktiviteter. Där någon särskild medlemskapskategori avses anges detta.

2.5 Missionsföreningen rapporterar till EFS distrikts- och riksorganisation dels de direkta medlemmarna, dels medlemmarna i aktiviteter. Genom att begära medlemskap i EFS missionsförening samtycker den sökande till att vara med i EFS centrala medlemsregister och föreningens egna medlemsregister.

2.6 Varje direkt medlem betalar enårlig avgift, vars storlek bestäms av årsmötet.

2.7 Ansökan om direkt medlemskap i föreningen görs till styrelsen för prövning.

2.8 Över föreningens medlemmar förs noggrann förteckning.

2.9 Varje direkt medlem har rösträttvid föreningens sammanträden.

2.10 Varje medlem i föreningen har yttrande- och förslagsrätt vid föreningens sammanträden.

2.11 Direkt medlem som trots förmaning och undervisning motarbetar föreningens målsättning kan uteslutas urföreningen.

2.12 Direkt medlem, som trots påminnelser, låtit två år gå utan att betala årsavgift, ska tillfrågas om han/honönskar fortsatt medlemskap.

§ 3. Årsmötet


3.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans och hålles under första kvartalet. Meddelande om tid och plats för årsmötet görs av styrelsen senast en månad före utsatt datum.


3.2 En valberedning tillsätts årligen. Den har till uppgift att föreslå ledamöter i styrelsen och revisorer. I övrigt ska valberedningen arbeta enligt styrelsens beslut. Valberedningen består av minst fyra ledamöter. Årsmötet väljer nästa årsmötes valberedning jämte två suppleanter. Föreningens direkta medlemmar ska informeras om valberedningens förslag före årsmötet.

3.3 Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet.

2. Val av protokolljusterare och rösträknare.

3. Godkännande av kallelsen till årsmötet

4. Godkännande av dagordning

5. Genomgång av verksamhetsredovisning, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse.

6. Beslut om ansvarsfrihet.

7. Godkännande av arbetets inriktning samt fastställande av budget.

8. Behandling av inkomna motioner samt förslag väckta av föreningens styrelse.

9. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen under kommande mandatperiod.

10. Val av

· ordförande i styrelsen

· övriga ledamöter i styrelsen

· två revisorer jämte 1-2 suppleanter

· valberedning jämte suppleanter

· ombud att företräda föreningen vid EFS riksårsmöte och EFS distrikts-årsmöte.

11. Övriga frågor3.4 Alla beslut utom i fråga om stadgeändring fattas med enkel majoritet.

3.5 Om antaletnominerade personer överstiger antalet lediga platser i styrelsen, eller om ombuden så önskar, sker val av styrelseledamot med slutna sedlar. Mandattiden för ordförande är ett år och för övriga styrelseledamöter tre år.

3.6 Motion skall inges till styrelsen senast en månad före årsmöte. Styrelsen ska avge yttrande över varje motion. Rätt av väcka motion har både direkt medlem och medlem i aktivitet.

3.7 Styrelsen kan kalla föreningensdirekta medlemmar till föreningsmöte. Föreningsmötet kan vara föreningens beslutande eller rådgivande organ. Styrelsen avgör vilken ställning föreningsmötet ska ha i varje särskilt fall.


§ 4. Styrelsen


4.1 Föreningens styrelse består av ordförande, 2-8 övriga ledamöter samt 0-4 suppleanter, vilka väljs bland föreningens direkta medlemmar. Antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen avgörs inför varje ny mandatperiod av årsmötet.

Styrelsen har till uppgift

§ att planera och leda föreningens verksamhet,

§ att sköta den ekonomiska förvaltningen,

§ att förbereda förenings- och årsmötesärenden,

§ att verkställa förenings- och årsmötesbeslut,

§ att aktivt verka för att väcka och vårda medlemmarnas andliga liv, engagemang och offervilja.

4.2 Vid årsmötet avgår ur styrelsen de ledamöter och suppleanter vars mandattid utgår. Avgående ledamot och suppleant kan omväljas. Anställd medarbetare för föreningens arbete kan vara adjungerad ledamot och är valbar endast där särskilda förhållanden kräver detta.

4.3 Styrelsens ordförande väljs vid årsmötet. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande vid första sammanträdet efter årsmötet. Styrelsen utser inom sig eller utom sig sekreterare och kassör.

4.4 Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år och dessutom när något utskott begär det.För beslutsmässighet krävs närvaro av minst hälften av styrelsens ledamöter (med avrundning uppåt vid udda antal) samt att i det fall antalet närvarande ledamöter endast uppgår till minimiantalet minst en mer än hälften av dessa närvarande är eniga om beslutet (med avrundning uppåt vid udda antal).

4.5 Styrelsen tillsätter efter behov utskott eller råd med uppgift att handha vissa ärendeområden samt att förbereda ärenden, i vilka styrelsen skall fatta beslut. Utskotten har att verkställa dessa beslut.

4.6 Styrelsen äger att delegera sin beslutanderätt i ärenden som inte är av principiell eller prejudicerande art eller av andra skäl kräver yttrande av styrelsen.

4.7 Styrelsen har att föra protokoll, utskott och råd har att föra minnesanteckningar över sina sammanträden.


4.8 I såväl styrelse som utskott fattas beslut med enkel majoritet utom i sådant fall som avses i § 4.4. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder.


§ 5. Anställd medarbetare


5.1 Ordinarie medarbetare i föreningen anställs i samråd mellan föreningen och EFS riksorganisation.

5.2 Som medarbetare med pastoralt ansvar kan anställas den som godkänts av EFS riksstyrelse och som omfattar och vill verka för föreningens mål och arbetssätt.

5.3 Det åligger föreningens styrelse att svara för att det finns en aktuell arbetsbeskrivning för varje anställd medarbetare.

5.4 Tillfällig medarbetare kan anställas av missionsföreningens styrelse efter samråd med EFS riksorganisation.

§ 6. Ekonomi6.1 Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av firmatecknare, utsedda av styrelsen. I styrelsens beslut ska framgå om firmateckningsrätten gäller personerna tillsammans eller var för sig.


6.2 De medel som inflyter genom gåvor, testamenten eller genom föreningens olika verksamhetsgrenar används huvudsakligen till främjande av EFS verksamhet enligt årsmötets och styrelsens beslut.

6.3 Föreningensverksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.

6.4 Ingen enskild medlem har rätt att göra anspråk på andel av föreningens egendom.


§ 7. Anslutning


Missionsföreningen vinner anslutning till EFS distrikts- och riksorganisation i överensstämmelse med deras stadgar.


§ 8. Stadgeändring


8.1 För ändring av dessa stadgar krävs likalydande beslut med 2/3 majoritet av de avgivna rösterna vid två på varandra följande årsmöten. Förslag om sådan ändring skall meddelas styrelsen senast två månader före årsmötet.

8.2 Vid kallelse till föreningens årsmöte ska föreslagen ändring angivas.

8.3 Stadgeändring ska sändas in till EFS riksorganisations styrelse för kännedom.

§ 9 Upplösning


9.1 Upplösning av föreningen kan endast ske efter likalydande beslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten, varvid beslutet måste biträdas av minst 2/3 av de röstberättigade som deltar i årsmötet.

9.2 Sker upplösning eller bedrivs föreningens verksamhet i uppenbar strid mot grunderna i § 1, övergår all föreningens egendom med full äganderätt till EFS riksorganisation, som har rätt att omhänderta nämnda egendom och använda den i sin verksamhet.