Stadgarför
EFS missionsförening iHammarbykyrkan

Antagnaförsta gången den 14 mars 2020

Antagna andra gången den 27mars 2021

§ 1. Grundval och uppgift


1.1 Missionsföreningens mål är att påden evangelisk-lutherska bekännelsens grund främja Kristi rikes tillväxt.

1.2 Missionsföreningen arbetar fördetta mål i anslutning till EFS riks- och distriktsorganisation.

1.3 Missionsföreningen villförverkliga sitt mål genom

· att befästa medlems personliga tro på Jesus Kristus och fördjupa kärleken tillGuds verk,

· att hjälpa andra till tro på Kristus,

· att inspirera medlem till vittnesbörd, gemenskap och tjänst i samhälls- ochförsamlingsliv.§ 2. Medlemskap


2.1 Missionsföreningen består avdirekta medlemmar.

2.2 Som direkt medlem antas den somomfattar och vill verka för föreningens målsättning och arbetssätt.

2.3 Med medlem i aktivitet menas densom mera regelbundet deltar i en aktivitet, som missionsföreningen ansvararför.

2.4 Med medlem i denna stadga avsesbåde direkta medlemmar och medlemmar i aktiviteter. Där någon särskild medlemskapskategoriavses anges detta.

2.5 Missionsföreningen rapporterartill EFS distrikts- och riksorganisation dels de direkta medlemmarna, delsmedlemmarna i aktiviteter. Genom att begära medlemskap i EFS missionsföreningsamtycker den sökande till att vara med i EFS centrala medlemsregister ochföreningens egna medlemsregister.

2.6 Varje direkt medlem betalar enårlig avgift, vars storlek bestäms av årsmötet.

2.7 Ansökan om direkt medlemskap iföreningen görs till styrelsen för prövning.

2.8 Över föreningens medlemmar försnoggrann förteckning.

2.9 Varje direkt medlem har rösträttvid föreningens sammanträden.

2.10 Varje medlem i föreningen haryttrande- och förslagsrätt vid föreningens sammanträden.

2.11 Direkt medlem som trotsförmaning och undervisning motarbetar föreningens målsättning kan uteslutas urföreningen.

2.12 Direkt medlem, som trotspåminnelser, låtit två år gå utan att betala årsavgift, ska tillfrågas om han/honönskar fortsatt medlemskap.

§ 3. Årsmötet


3.1 Årsmötet är föreningens högstabeslutande instans och hålles under första kvartalet. Meddelande om tid ochplats för årsmötet görs av styrelsen senast en månad före utsatt datum.


3.2 En valberedning tillsättsårligen. Den har till uppgift att föreslå ledamöter i styrelsen och revisorer.I övrigt ska valberedningen arbeta enligt styrelsens beslut. Valberedningenbestår av minst fyra ledamöter. Årsmötet väljer nästa årsmötes valberedningjämte två suppleanter. Föreningens direkta medlemmar ska informeras omvalberedningens förslag före årsmötet.

3.3 Vid årsmötet ska följande ärendenförekomma:

1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterareför årsmötet.

2. Val av protokolljusterare och rösträknare.

3. Godkännande av kallelsen till årsmötet

4. Godkännande av dagordning

5. Genomgång av verksamhetsredovisning, ekonomiskredovisning samt

revisionsberättelse.

6. Beslut om ansvarsfrihet.

7. Godkännande av arbetets inriktning samtfastställande av budget.

8. Behandling av inkomna motioner samt förslag väcktaav föreningens styrelse.

9. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter istyrelsen under kommande mandatperiod.

10. Val av

· ordförande i styrelsen

· övriga ledamöter i styrelsen

· två revisorer jämte 1-2 suppleanter

· valberedning jämte suppleanter

· ombud att företräda föreningen vid EFS riksårsmöte och EFSdistrikts-årsmöte.

11. Övriga frågor3.4 Alla beslut utom i fråga om stadgeändringfattas med enkel majoritet.

3.5 Om antaletnominerade personer överstiger antalet lediga platser i styrelsen, eller om ombudenså önskar, sker val av styrelseledamot med slutna sedlar. Mandattiden förordförande är ett år och för övriga styrelseledamöter tre år.

3.6 Motion skall inges till styrelsensenast en månad före årsmöte. Styrelsen ska avge yttrande över varje motion.Rätt av väcka motion har både direkt medlem och medlem i aktivitet.

3.7 Styrelsen kan kalla föreningensdirekta medlemmar till föreningsmöte. Föreningsmötet kan vara föreningensbeslutande eller rådgivande organ. Styrelsen avgör vilken ställning föreningsmötetska ha i varje särskilt fall.


§ 4. Styrelsen


4.1 Föreningens styrelse består av ordförande,2-8 övriga ledamöter samt 0-4 suppleanter, vilka väljs bland föreningensdirekta medlemmar. Antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen avgörs införvarje ny mandatperiod av årsmötet.

Styrelsen har till uppgift

§ att planera och leda föreningens verksamhet,

§ att sköta den ekonomiska förvaltningen,

§ att förbereda förenings- och årsmötesärenden,

§ att verkställa förenings- och årsmötesbeslut,

§ att aktivt verka för att väcka och vårda medlemmarnas andliga liv, engagemangoch offervilja.

4.2 Vid årsmötet avgår ur styrelsende ledamöter och suppleanter vars mandattid utgår. Avgående ledamot ochsuppleant kan omväljas. Anställd medarbetare för föreningens arbete kan varaadjungerad ledamot och är valbar endast där särskilda förhållanden kräverdetta.

4.3 Styrelsens ordförande väljs vidårsmötet. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande vid första sammanträdetefter årsmötet. Styrelsen utser inom sig eller utom sig sekreterare och kassör.

4.4 Styrelsensammanträder minst fyra gånger per år och dessutom när något utskott begär det.För beslutsmässighet krävs närvaro av minst hälften av styrelsens ledamöter(med avrundning uppåt vid udda antal) samt att i det fall antalet närvarande ledamöterendast uppgår till minimiantalet minst en mer än hälften av dessa närvarande äreniga om beslutet (med avrundning uppåt vid udda antal).

4.5 Styrelsen tillsätter efter behovutskott eller råd med uppgift att handha vissa ärendeområden samt att förberedaärenden, i vilka styrelsen skall fatta beslut. Utskotten har att verkställadessa beslut.

4.6 Styrelsen äger att delegera sinbeslutanderätt i ärenden som inte är av principiell eller prejudicerande arteller av andra skäl kräver yttrande av styrelsen.

4.7 Styrelsen haratt föra protokoll, utskott och råd har att föra minnesanteckningar över sinasammanträden.


4.8 I såväl styrelse som utskottfattas beslut med enkel majoritet utom i sådant fall som avses i § 4.4. Vidlika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder.


§ 5. Anställd medarbetare


5.1 Ordinarie medarbetare iföreningen anställs i samråd mellan föreningen och EFS riksorganisation.

5.2 Som medarbetare med pastoraltansvar kan anställas den som godkänts av EFS riksstyrelse och som omfattar ochvill verka för föreningens mål och arbetssätt.

5.3 Det åligger föreningens styrelseatt svara för att det finns en aktuell arbetsbeskrivning för varje anställdmedarbetare.

5.4 Tillfällig medarbetare kananställas av missionsföreningens styrelse efter samråd med EFS riksorganisation.

§ 6. Ekonomi6.1 Föreningensfirma tecknas av styrelsen eller av firmatecknare, utsedda av styrelsen. I styrelsensbeslut ska framgå om firmateckningsrätten gäller personerna tillsammans ellervar för sig.


6.2 De medel som inflyter genom gåvor,testamenten eller genom föreningens olika verksamhetsgrenar användshuvudsakligen till främjande av EFS verksamhet enligt årsmötets och styrelsensbeslut.

6.3 Föreningensverksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.

6.4 Ingen enskild medlem har rätt att göra anspråk påandel av föreningens egendom.


§ 7. Anslutning


Missionsföreningen vinner anslutningtill EFS distrikts- och riksorganisation i överensstämmelse med deras stadgar.


§ 8. Stadgeändring


8.1 För ändring av dessa stadgarkrävs likalydande beslut med 2/3 majoritet av de avgivna rösterna vid två påvarandra följande årsmöten. Förslag om sådan ändring skall meddelas styrelsensenast två månader före årsmötet.

8.2 Vid kallelse till föreningensårsmöte ska föreslagen ändring angivas.

8.3 Stadgeändringska sändas in till EFS riksorganisations styrelse för kännedom.

§ 9 Upplösning


9.1 Upplösning av föreningen kanendast ske efter likalydande beslut av två på varandra följande ordinarieårsmöten, varvid beslutet måste biträdas av minst 2/3 av de röstberättigade somdeltar i årsmötet.

9.2 Sker upplösning eller bedrivsföreningens verksamhet i uppenbar strid mot grunderna i § 1, övergår allföreningens egendom med full äganderätt till EFS riksorganisation, som har rättatt omhänderta nämnda egendom och använda den i sin verksamhet.