Stadgar för EFS missionsförening i Hammarbykyrkan


§ 1 Grundval och uppgift


1.1 Missionsföreningens mål är att på den evangelisk-lutherska bekännelsens grund främja Kristi rikes tillväxt.

1.2 Missionsföreningen arbetar för detta mål i anslutning till EFS central- och distriktsorganisation.

1.3 Missionsföreningen vill förverkliga sitt mål genom
  • att befästa medlems personliga tro på Jesus Kristus och fördjupa kärleken till Guds verk,
  • att hjälpa andra till tro på Kristus,
  • att inspirera medlem till vittnesbörd, gemenskap och tjänst i samhälls- och församlingsliv.
1.4 Den ekonomiska grundvalen för missionsföreningens verksamhet i Hammarbykyrkan regleras i särskild ansvarsförbindelse mellan EFS, EFS i Mälardalen och EFS Missionsförening i Hammarbykyrkan.

2 Medlemskap


2.1 Missionsföreningen består av direkta medlemmar.

2.2 Som direkt medlem kan antagas var och en som omfattar och vill verka för föreningens målsättning.

2.3 Med medlem i aktivitet menas den som mera regelbundet deltager i en aktivitet, som missionsföreningen ansvarar för.

2.4 Med medlem i denna stadga avses både direkta medlemmar och medlemmar i aktiviteter. Där någon särskild medlemskategori avses anges detta.

2.5 Missionsföreningen rapporterar till EFS distrikts- och centralorganisation dels de direkta medlemmarna och dels medlemmarna i aktiviteter.

2.6 Varje direkt medlem erlägger en årlig avgift, vars storlek bestäms av årsmötet.

2.7 Ansökan om direkt medlemskap i föreningen görs till styrelsen för prövning.

2.8 Över föreningens medlemmar förs noggrann förteckning.

2.9 Varje direkt medlem har rösträtt vid föreningens sammanträden.

2.10 Varje medlem i föreningen har yttrande- och förslagsrätt vid föreningens sammanträden.

2.11 Direkt medlem som trots förmaning och undervisning motarbetar föreningens målsättning kan uteslutas ur föreningen.

2.12 Direkt medlem, som trots påminnelser, låtit två år gå utan att erlägga årsavgift, vilken han kunnat erlägga, skall tillfrågas om han önskar fortsatt medlemskap.

2.13 Då medlem flyttar, meddelar föreningen den på nya orten närmaste missionsföreningen, som i sin tur bekräftar avlåtande förening att kontakt etablerats.

§ 3 Årsmötet


3.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans och hålles under första kvartalet. Meddelande om tid och plats för årsmötet görs av styrelsen senast 6 veckor före utsatt datum. Kallelse till årsmöte skall innehålla uppgift om tidpunkt för inlämnande av motion enligt punkt 3.6.

3.2 En valberedning tillsätts årligen. Den har till uppgift att föreslå ledamöter i styrelsen och revisorer samt i övrigt arbeta enligt uppgifter från styrelsen. Valberedningen består av 4 ledamöter. Årsmötet väljer nästa årsmötes valberedning jämte 2 suppleanter. Föreningens direkta medlemmar skall informeras om valberedningens förslag före årsmötet.

3.3 Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet
2. Val av två justeringsmän
3. Styrelsens redogörelse för det gångna verksamhetsåret
4. Revisorernas berättelse
5. Fråga om ansvarsfrihet
6. Ekonomisk planering för innevarande räkenskapsår
7A. Val av ordförande för föreningen
7B. Val av övriga ledamöter till styrelsen
8. Val av två revisorer jämte suppleanter
9. Val av valberedning jämte två suppleanter
10. Val av ledamöter till EFS och DO:s årsmöte
11. Stadgeenligt väckta motioner
12. Förslag väckta av missionföreningens styrelse

3.4 Alla beslut utom i fråga om stadgeändring fattas med enkel majoritet.

3.5 Val av styrelseledamöter sker med slutna sedlar. Mandattiden för styrelseledamot är tre år. Fyllnadsval kan ske för kortare tid. Vid lika röstetal gäller lottning.

3.6 Motion skall inges till styrelsen senast en månad före årsmöte. Styrelsen ska avge yttrande över varje motion. Rätt av väcka motion har både direkt medlem och medlem i aktivitet.

3.7 Styrelsen kan kalla föreningens direkta medlemmar till föreningsmöte. Föreningsmötet kan vara föreningens beslutande eller rådgivande organ. Styrelsen föreslår vilken ställning föreningsmötet skall ha i varje särskilt fall.

§ 4 Styrelsen


4.1 Föreningens styrelse består av nio ledamöter, vilka väljs bland föreningens direkta medlemmar. Den har till uppgift
  • att planera och leda föreningens verksamhet,
  • att handha den ekonomiska förvaltningen,
  • att förbereda förenings- och årsmötesärenden,
  • att verkställa förenings- och årsmötesbeslut,
  • att aktivt verka för att väcka och vårda medlemmarnas andliga liv, ansvarskänsla och offervilja.
4.2 Vid årsmötet avgår ur styrelsen de ledamöter, vars mandattid utgår. Avgående ledamot kan omväljas. Anställd medarbetare för föreningens arbete fungerar som adjungerad ledamot och är valbar endast där särskilda förhållanden kräver detta.

4.3 Styrelsen väljer inom sig vice ordförande vid första sammanträdet efter årsmötet. Styrelsen utser inom sig eller utom sig sekreterare och kassör.

4.4 Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år och dessutom när något utskott begär det. Den är beslutsmässig då minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Kallelse till styrelsesammanträde skall utgå till styrelsemedlemmarna senast en vecka före sammanträdet.

4.5 Styrelsen tillsätter efter behov utskott med uppgift att förbereda ärenden, i vilka styrelsen skall fatta beslut. Utskotten har att verkställa dessa beslut.

4.6 Styrelsen äger att delegera sin beslutanderätt i ärenden som inte är av principiell eller prejudicerande art eller eljest kräver yttrande av styrelsen.

4.7 Det åligger styrelse, utskott och råd att föra protokoll över sina sammanträden.

4.8 I såväl styrelse som utskott fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder.

§ 5 Anställd medarbetare


5.1 Ordinarie medarbetare i föreningen anställs av EFS distriktsorganisation.

Föreningen har förslags- och yttranderätt vid anställning. Jämför punkt 1.4.

5.2 Som ordinarie medarbetare kan anställas den som godkänts av EFS styrelse och som omfattar och vill verka för föreningens mål.

5.3 Det åligger föreningens styrelse att svara för en aktuell arbetsinstruktion för varje anställd medarbetare.

5.4 Tillfällig medarbetare kan anställas av missionsföreningens styrelse. Samråd bör ske med distriktsorganisationen.

§ 6 Ekonomi


6.1 Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av firmatecknare, utsedda av styrelsen.

6.2 De medel som inflyter genom gåvor och föreningens olika verksamhetsgrenar används huvudsakligen till främjande av EFS verksamhet enligt årsmötets eller styrelsens beslut.

6.3 Räkenskaperna avslutas med kalenderår.

6.4 Ingen enskild medlem har rätt att göra anspråk på andel av föreningens egendom.

§ 7 Anslutning


Missionsföreningen vinner anslutning till EFS distrikts- och centralorganisation i överensstämmelse med deras stadgar.

§ 8 Stadgeändring


8.1 För ändring av dessa stadgar krävs likalydande beslut med 2/3 majoritet av de avgivna rösterna vid två på varandra följande årsmöten. Förslag om sådan ändring skall meddelas styrelsen senast en månad före årsmötet.

8.2 Vid kallelse till föreningens årsmöte skall föreslagen ändring angivas.

8.3 Stadgeändring äger ej gällande kraft, förrän den godkänts av EFS styrelse.

§ 9 Upplösning


9.1 Upplösning av föreningen kan endast ske efter likalydande beslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten, varvid beslutet måste biträdas av minst 2/3 av de röstberättigade som deltar i årsmötet.

9.2 Sker upplösning eller bedrivs föreningens verksamhet i uppenbar strid mot grunderna i § 1, övergår all föreningens egendom med full äganderätt till EFS distriktsorganisation, som har rätt att omhänderta nämnda egendom och använda den i sin verksamhet.