Hoppa till innehållet

Sten M Philipson: Kristen tro mitt i mångfalden - en religionsteologi


(Libris 1997)
När Krister Stendahl, f d biskop i Stockholms stift, skriver förord till den här boken kallar han den "ett teologiskt bönesvar". Den försöker enligt Krister Stendahl berätta "hur man kan sjunga en sång till Jesus med hängivenhet utan att tala illa om andra - utan att känna sig tvungen att nedvärdera andra religioner". Författare till boken är Sten Philipsson som är kontraktsprost i Stockholm och docent i tros- och livsåskådningsfrågor.
Författarens huvudtes är att vi i den nya, integrerade värld som växer fram, behöver en ny modell för religiös pluralism. Vi behöver, i världen och även i vårt framväxande mångkulturella Sverige, hitta en väg till förståelse och samverkan mellan de olika religionerna. Inifrån den kristna tron vill författaren visa att man faktiskt som kristen kan erkänna att även andra religioner kan vara bärare av en sann gudomlig uppenbarelse. Och detta utan att förespråka en oreserverad religiös relativism. Olika äkta religiösa gemenskaper skall kunna ingå i en större världsgemenskap - utan att det vare sig leder till till självmotsägelse eller konflikter.
En bakgrund till boken finns i Sten Philipsons judiska bakgrund. Författaren härstammar från en judisk invandrare på 1780-talet. Med denna bakgrund säger sig författaren inte kunna acceptera att räddningen för hans ursprungsfolk skulle vara att gå över till kristendomen.

Författaren redovisar i början av boken kristendomens anspråk på exklusivitet, tron att det endast är genom Jesus Kristus som vi finner Gud, starka anspråk som präglat den kristna kyrkans attityder till andra religioner under 2000 år. Philipson argumenterar för en annan tolkning av de bibelställen som brukar användas som grund för exklusivitetsanspråken - men är samtidigt på sin vakt mot enkla alternativa tolkningar som säger att var och en blir salig på sin tro. Han menar att kristendomen genom århundradena anpassats och förändrats, att det finns dogmer idag som inte entydigt kan härledas till bibelns texter. På samma sätt måste vi idag kunna göra nytolkningar - anpassade till den integrerade värld vi lever i - där dialog och samförstånd är en nödvändighet för överlevnad och där det finns ett stort behov av en gemensam etisk kodex, en gemensam uppgift för de stora religionerna att bidra till en bättre värld.
Med denna utgångspunkt diskuterar författaren det kristna frälsningsbegreppet, kristen mission, ekumenik , nyandlighet och andra frågor där slutsatserna blir andra när kristendomens exklusivitet inte tas för given.
För en amatörteolog som webbredaktören blir Philipsons argumentation ibland en aning svårtillgänglig. Och har man dessutom vuxit upp i en trång EFS-miljö i Norrbotten, där det väl i stort sett bara var just EFS-tron som ledde till salighet, är det ganska långt till slutsatsen att alla religioner uppenbarar Gud, fast på olika sätt.

Krister Stendahl skriver i sitt förord: "Jag vill gärna hoppas att Sten Philipsons bok verkligen kommer att öppna ett nytt kapitel i svensk teologi genom att sätta den religiösa mångfalden i fokus. När jag talat med svenska teologistudenter om dessa ting har deras reflektion ofta varit: Jag skulle gärna vilja tänka så - men får man det?" Och kanske är vi många EFS-are som också tänker detta om vi läser Philipson - fär man tänka så? I varje fall bör vi få läsa, ta till oss och diskutera de tankar, som Philipsson för fram - som ett intressant bidrag till svensk religionsteologi.

Carl-Olof Strand